Mladí dobrodruzi spojují zážitky s poznáním a výchovou O našem klubu

Mladí dobrodruzi, z.s., je skautská organizace, jejímž cílem je všestranný rozvoj dětí předškolního a školního věku a podpora jejich zdravého životního stylu. Pořádáme výlety, expedice, kurzy a setkání, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám. 

„Jsme pro děti partneři, průvodci, ne diktátoři“

Výjimečnost našeho klubu spočívá ve spolupráci s profesionálními průvodci, kteří jsou nejen zkušenými cestovateli, ale rozumí i respektující výchově. Právě to je velká výhoda oproti jiným dobrovolnickým organizacím, protože v nich často působí mladí lidé, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti.
„Dospělý člověk je ten, který je schopen růst a rozvíjet se.“

Respektovat a být respektován


Summerhill, Svoboda učení, Respektovat a být respektován

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují svobodné vztahy založené na vzájemném respektu a úctě. Přemýšlí jak komunikují a co samotné sdělení způsobí. Snaží se správně porozumět svým pocitům a názorům, i pochopit jednání ostatních. Vytvářejí si pozitivní vztah k sobě, a neustále na sobě pracují. Poznávají hodnotu přátelství a sdílení, prožívají společně rituály, vytvářejí a dodržují společná pravidla.

Naše hodnoty: respekt, svoboda a zodpovědnost

Mladí dobrodruzi se učí žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla. Učí se říct svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních. Osvojují si správné řešení konfliktů a efektivní komunikaci.

Děti vedeme k samostatnosti a využíváme jejich vnitřní motivace. Přistupujeme k nim individuálně a s respektem. Zajišťujeme bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Podporujeme jejich kreativitu a zručnost a dáváme jim prostor pro volnou hru. Akceptujeme volbu a přirozené následky.

SVOBODA - RESPEKT - ZODPOVĚDNOST

Ernest Thompson Seton Seton, A.S. Neill, Urza
Náš skautský oddíl je
plně autonomní 

Děláme to, co je našemu srdci blízké. Decentralizace a nezávislost nám dává možnost volby. V našem oddíle se nacházejí svobodně smýšlející lidé.

Možnost volby

Využíváme vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Svoboda

Jsme přesvědčeni, že každý si o svém životě dokáže rozhodovat nejlépe sám. Děti se rády učí už od přírody, není je potřeba nutit a brát jim jejich zodpovědnost za svůj život.

Účel nesvětí prostředky 

Považujeme za správné nikoho k ničemu násilím nenutit, dokud si dotyčný hledí svého a nijak útokem neubližuje druhým; a ani když si zásah vůči němu většina demokraticky odhlasuje, neudělá to ze zlé věci dobrou.

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizujeme převážně v přírodě, protože pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Mladí dobrodruzi poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Karel

Karel

průvodce dětí

Vytváříme si vztah k přírodě a zkoumáme možnosti její ochrany. Klademe si nejrůznější otázky. Potřebujeme k životu přírodu? Má to, co nakupuji, nějaký negativní vliv na přírodu? Mít rád přírodu znamená třeba zacházet šetrně se svými věcmi, třídit odpad, využívat obnovitelné zdroje energie a mnoho dalšího.

Aleš

Mgr. Aleš Snášel

zakladatel spolku

Hlavní tahoun spolku

Petr Lízal

Petr Lízal

Přátele mi říkají AG („Ejdží“), je mi 32 let, již 17 let působím jako skautský vedoucí ve své rodné vesnici. Pravidelně se podílím na pořádání skautských letních táborů pro děti, organizoval jsem desítky jednodenních i vícedenních výletů. Skautský oddíl ze mě udělal respektujícího průvodce, který touží dělat věci správně a předávat své zkušenosti. Jako každý vedoucí jsem absolvoval zdravotnický kurz, který mě naučil základům první pomoci a připravil mě dostatečně i na případně krizové situace.

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravuji řízený program formou nabídky. Dávám možnost říct „ne“. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.   Práce průvodce na plný úvazek mi umožňuje

tvořit kvalitní program

mít dostatek energie
vzdělávat se

být užitečný dětem
8 hodin denně

předávat znalosti s respektem
ukazovat smysluplné věci
 

to obnáší
finanční ocenění

1004823025/3030
osobní účet

Nejste-li rodič, tak téměř žádný člověk nemůže věnovat celý svůj den dětem, aniž by jeho čas nebyl finančně oceněn. Je to zkrátka práce jako každá jiná.

Vaše finanční dary svým způsobem vracím dětem

Děkuji za podporu!

 DOBRODRUŽNÝ SKAUT

Mladí Dobrodruzi kráčí ve šlépějích

Robert Baden-Powell
Ernest Thompson Seton

Tři principy

1

Povinnost vůči sobě

Povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
2

Povinnost vůči ostatním,

chápaná jako o úsilí o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.
3

Povinnost k vyšším hodnotám

Povinnost k vyšším hodnotám, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální. (Přátelství, láska, soucit, ochota, smysl.)
Scout logo

ŠTÍT A LILIE

Štít symbolizuje ochránce dobra od slova dobrodruh, dobrý a nápomocný člověk, který ochrání a pomůže. Lilie symbolizuje skautskou cestu (čistotu a kompas - správný směr).

Dobrodruh je je člověk, který se řídí heslem a denním příkazem (dobrovolnou ústní smlouvou). Dobrodružný skaut se navíc řídí skautským zákonem.

HESLO

Na čest Dobrodruha je možno se spolehnout.

DENNÍ PŘÍKAZ

Dobrodruh má povinnost být prospěšný a pomáhat jiným.

Zákon jsou zásady pro život Mladých dobrodruhů, k jeho dodržování ve svém životě se dobrovolně zavazují.

 • Dobrodružný skaut je prospěšný a pomáhat jiným.
 • Dobrodružný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 • Dobrodružný skaut je přítelem všech lidí dobré vůle.
 • Dobrodružný skaut je hospodárný a šetrný.
 • Dobrodružný skaut je zdvořilí, pravdomluvný a čestný.
 • Dobrodružný skaut je loajální svému přesvědčení.
 • Dobrodružný skaut naslouchá druhým.
 • Dobrodružný skaut je veselé mysli za každých okolností.
 • Dobrodružný skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
 • Dobrodružný skaut zastává svobodu, je zodpovědný, respektuje druhé.
 • Dobrodružný skaut mluví nenásilnou, efektivní, respektující formou.
 • Dobrodružný skaut neustále usiluje o svůj všestranný rozvoj.
NABÍZÍME
 • VÝLETY
 • EXPEDICE
 • KURZY
 • KROUŽKY
SYMBOLIZUJE NÁS
 • DOBRODRUŽSTVÍ
 • PŘÍRODA
 • KAMARÁDI
 • CHARAKTER 
NAŠE HODNOTY
 • SVOBODA
 • RESPEKT
 • ZODPOVĚDNOST
 • SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
 • ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY
 • OBOUSTRANNÁ DOHODA
 • NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
 • DOBROVOLNOST A VOLBA